NGO

Konsultacje projektu: Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z NGO i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach projektu

"Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok".

Projekt Programu udostępniony jest:

- na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra - www.jeleniagora.pl

- w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.jeleniagora.pl

- w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra w Wydziale Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Pl. Ratuszowy 58 pok. 1 oraz w miejscach przeznaczonych do zamieszczania ogłoszeń w godzinach pracy Urzędu.

Propozycje, opinie i uwagi do projektu Programu można przekazywać na formularzu konsultacji w terminie do dnia 18 października 2016 r. do godz. 15:30:

- osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra lub

- drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl


 

Projekt Programu na 2017 rok


 
-odnośnik BIP-

Grupa:

Procedura Uproszczona - Oferta Fundacja Mandala

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 17 stycznia 2020 r. do godz. 14:00, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych ul. Okrzei 10 58-500 Jelenia Góra lud drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl

Grupa:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie 5 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2020 - 2024 zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Prowadzenie 5 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego".

Grupa:

Procedura uproszczona - koncert kolęd

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 09 grudnia 2019 r. do godz. 15:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Kultury Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres jsolinski@jeleniagora.pl

 

Koncert kolęd - oferta

Grupa:

Procedura uproszczona Pomoc w potrzebie - Wigilia 2019

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 27 listopada 2019 r. do godz. 15:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych ul. Okrzei 10 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl

 

Oferta: Pomoc w potrzebie - Wigilia 2019

 

Grupa:

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniających oferty złożone na realizację zadań administarcji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku.

 
 
 link na BIP

Grupa:

Otwarty konkurs ofert na prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku.

 
 
link do BIP

Grupa:

TPD dla dzieci w dniu ich święta 2019

W dniu 01.06.2019r. w kinie LOT po raz kolejny odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka dla 100 dzieci z Jeleniogórskich Szkół Podstawowych, w ramach realizowanego projektu „Mamo, tato zabierz mnie do kina”. Dzieci zostały obdarowane słodkościami i gadżetami oraz uczestniczyły w projekcji filmu pt. „Praziomek”. W organizacji imprezy pomocni byli wolontariusze z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze.

Organizatorzy: Koło Środowiskowe Nr 1 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jeleniej Górze wspólnie z kinem LOT.

Grupa:

Sudecka Konferencja Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Konfliktów mały grant

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. do godz. 15:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl

Oferta: Sudecka Konferencja Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Konfliktów.

Grupa:

Najczęściej popełniane błędy w złożonych ofertach na wykonanie zadania publicznego

Materiał przygotowany jest na podstawie 547 ofert złożonych na otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Wydział Sportu, Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

Grupa:

Subscribe to RSS - NGO

 

Kalendarz FB