Rekrutacja do szkół i przedszkoli

 

 

Podstawa Prawna:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 0050.1299.2018.VII z dnia 24.01.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra.


 


Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0050.1305.2018.VII w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2018/2019. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 
Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 roku - w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
 
 

Poniżej zasady rekrutacji do poszczególnych placówek oświatowych

 

 

Kalendarz FB